За ОДЗ "Пролет" - Оряхово

Моля не въвеждайте текст в това поле!

История:

Година на създаване: 1976.

 Директор: Василка Велкова

Постижения:

- 2 пъти окръжен първенец,

- Национален първенец,

- Базова детска градина,

- Място, където се експериментират образователни и здравно-профилактични програми

Настояще: Сред водещите детски заведения в района. 

Постижения:

- Провеждане на първото в страната обучение за придобиване на квалификация

по професия "Помощник- възпитател" в съответствие с Наредба № 10 от 4.12.2006г.

на МОМН, с участието на университетски преподаватели;

- Реализиране на собствени проекти и партньорски участия;

- Провеждане на ежегодни екскурзии на децата със средства от базар на мартеници;

- Участие на деца в групи по психомоторика;

- Участие в сборници и помагала, популяризиращи добър педагогически опит

   За образователните потребности на децата в ОДЗ"Пролет" са структурирани

кътове и ателиета: битов кът, кът "Природа", ателие "Художник", тетрално- музикален

салон, физкултурен салон, зала за психомоторика, обучителен кабинет, методичен

кабинет, пространство за групови занимания с деца-  участници в образователни

проекти.

Настоящият екип на ОДЗ"Пролет",

грижещ се  за емоционалния комфорт и благополучието на всяко дете:

1. Венелина Иванова Йонова- директор

магистър по предучилищна педагогика, магистър по психология, ІV ПКС

2. Олга Христова Кунова- ст. учител

магистър по предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС

3. Николина Кръстева Станева- ст. учител

бакалавър по предучилищна педагогика, ІV ПКС

4. Антоанета Борисова Първановска- ст. учител

професионален бакалавър- детски учител, І ПКС

5. Нина Иванова Иванова - ст.учител

професионален бакалавър- детски учител, ІV ПКС

6. Цветелина Йорданова Барбова- ст. учител

професионален бакалавър- детски учител

7. Мая Ангелова Михайлова- мл. учител

8. Десислава Владимирова Петрова- помощник- възпитател

9. Красимира Янакиева Василева- помощник- възпитател

10. Юлия Иванова Маринова- помощник- възпитател

11. Юлия Райкова Тодорова- помощник- възпитател

12. Десислава Мичева Димитрова- пом.възпитател

13. Пенка Младенова Аврамова- ст. мед. сестра

14. Камелия Цветкова Костова- мед. сестра

15. Нели Върбанова Братанова- касиер- домакин

16. Людмила Маринова Станева- готвач

17. Стефка Николова Георгиева- пом. готвач

18. Димитър Николов Иванов- оператор на парна инсталация